• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Basisprincipe Neutraal Ouderschap

 1. Bij beginnend conflict bij scheiding is er noodzaak op basis van Vroeg Signalering vast te stellen of er sprake is van fysiek of psychisch misbruik (kindermishandeling en partnergeweld) en bepalend voor keuze van beleid.
 2. Als kinderen altijd loyaal zijn aan hun beide ouders, hebben kinderen specifiek bij kindermishandeling en partnergeweld altijd recht op erkenning, inzicht en ondersteuning in de regie om altijd loyaal te kunnen blijven aan zichzelf, zowel in een constructieve als in een destructieve kind-ouderrelatie. 
 3. Keuze van beleid is gebaseerd op inzicht in de communicatie en het handelen van ouders in de ex-partnerrelatie c.q. de ouderrelatie. Bij partnergeweld is het in stand houden van strijd met inzet van de kinderen (kindermishandeling) functioneel en de communicatie tussen ouders middel. Het vervolgbeleid is dan niet gebaseerd op `het verbeteren van de communicatie tussen ouders`, maar op het kader `Neutraal Ouderschap`. Daarbij zijn beide ouders gehouden aan het kader `Neutraal Ouderschap`, waarin de strijdende ouder wordt begrensd en de ouder die een constructieve relatie heeft met het kind wordt erkend en ondersteund de regie te nemen in het Neutraal Ouderschap.
 4. De regie ligt bij degenen die regie kunnen nemen, ouder en kind die beiden in de knel zitten. De ouder wordt ondersteund het kind te sterken zichzelf te beschermen en een eigen identiteit te ontwikkelen en tevens de regie te nemen een stabiele situatie te creëren voor alle betrokkenen. 

Neutraal Ouderschap is gebaseerd op de volgende denkwijze: Ouders beëindigen hun relatie en kunnen in eerste instantie over en richting de andere ouder nog zeer geëmotioneerd zijn en dit is afhankelijk van de reden van scheiding. Neutraal Ouderschap is van mening dat eerst op professionele wijze met het Protocol Vroegsignalering© wordt geconstateerd of er sprake is van kindermishandeling en/of partnergeweld en tevens of beide ouders wel of niet in staat zijn tot wederzijdse overeenstemming te komen, want o.a. bij anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen is inlevingsvermogen afwezig en is handelen en communiceren in het belang van het kind uitgesloten. Tevens is bij kindermishandeling door een ouder  de bereidheid om tot overeenstemming te komen met de andere ouder nihil. Ook dan is het nimmer tot overeenstemming komen middel contrôle en macht uit te oefenen op de andere ouder en het kind. Protocol Vroeg Signalering© is afgeleid van de herkenbare en repeterende patronen in handelen en communicatie.  

Met het Protocol Vroeg Signalering volgt op basis van kennis en inzicht een keuze voor beleid:

 1. Verbetering communicatie tussen ouders, indien mogelijk
 2. Kader Neutraal Ouderschap (de norm) en dit ook bij twijfel! 

Neutraal Ouderschap adviseert en ondersteunt ouders regie te nemen binnen het kader Neutraal Ouderschap wat criterium is voor goed ouderschap. De ouder wordt ondersteund feitelijk neutraal te communiceren over en richting de andere ouder, richting instanties en richt zich verder slechts op de eigen band met het kind. In de band met het kind wordt de ouder ondersteund het kind te zien en te horen in de eigen ervaringen en het te stimuleren in het eigen oplossend vermogen, wat het kind nodig heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen en ongeacht de relatie altijd loyaal te zijn aan zichzelf. Het kind heeft recht autonoom te zijn. Deze ouder is niet in strijd met de andere ouder en er is dus geen sprake van een wederzijdse strijd tussen beide ouders. Ouders kunnen zich ook beiden wenden tot Neutraal Ouderschap, waarbij zij gehouden zijn aan het kader Neutraal Ouderschap. 

Als een ouder niet bereid is neutraal te communiceren richting de andere ouder en nimmer akkoord is met de andere ouder en nimmer afspraken wenst vast te leggen en steeds nieuwe discussiepunten opwerpt en/of juridische procedures opstart, betekent dit dat deze ouder strijd functioneel acht omdat op die wijze kinderen inzet kunnen blijven. Neutraal Ouderschap erkent op basis van Protocol Vroegsignalering© de problematiek en ondersteunt kind én ouder in de knel in HUN REGIE in de gehele scheidingsprocedure. Neutraal Ouderschap heef nadrukkelijk geen oordeel over de andere ouder. Met het kader Neutraal Ouderschap kunnen beide ouders gehouden zijn aan neutraal ouderschap en gesteund (en begrensd) worden binnen de norm te handelen. Met consequent doorgevoerd beleid op basis van Neutraal Ouderschap en interdisciplinaire samenwerking wordt doelgericht toegewerkt naar een rustige en stabiele situatie voor alle bij scheiding betrokkenen, wat inhoudt dat ook na het afronden van de scheiding zowel ouder als kind gesterkt zijn in de autonomie.

Op deze wijze kan het constructieve in de relaties van het kind behouden blijven en het destructieve worden aangewend de autonomie te versterken. Hier voor is erkenning nodig!   


Basisprincipe aanpak scheiding

 1. Bij beginnend conflict bij scheiding wordt er op voorhand van uit gegaan dat beide ouders met elkaar in strijd zijn en is de vervolgaanpak gebaseerd op `het verbeteren van de communicatie tussen ouders`.
 2. De aanname is dat kinderen door de strijd tussen beide ouders in een loyaliteitsconflict raken en ouders hun wederzijdse strijd gezamenlijk dienen op te lossen en de oorzaak van problemen van kinderen ligt in de strijd tussen beide ouders.
 3. Het uitgangspunt van het vervolg beleid is om met toenemende drang- en dwangmaatregelen ouders te bewegen hun wederzijdse strijd op te lossen. Aangenomen wordt dat beide ouders het belang niet zien van de kinderen en instanties derhalve de kinderen dienen te beschermen.
 4. De regie ligt bij derden en als begrenzing objectief noodzakelijk is, wordt de verantwoordelijkheid terug verwezen naar de ouders (paradox). De aanname is dat als beide ouders gedwongen zijn tot het maken van afspraken de kinderen zijn beschermd.

In Nederland en wereldwijd is het beleid en de aanpak bij scheiding gericht op het door ouders gezamenlijk oplossen van wederzijdse strijd tussen beide ouders. Bij kindermishandeling ligt de problematiek echter niet in de strijd tussen beide ouders, maar in een destructieve kind-ouderrelatie. Met een aanpak gericht op het oplossen van de gezamenlijke strijd tussen beide ouders, blijft zowel de ouder die het kind wenst te beschermen afhankelijk van de andere ouder als mede wordt het kind regie ontnomen en blijft het onbeschermd. Een misbruikende ouder wordt bij voortduring toegang geboden tot de andere ouder en gelegenheid geboden deze ouder te diskwalificeren en wordt tevens gestimuleerd een illusie van wederzijdse strijd tussen ouders in stand te houden met inzet van de kinderen (kindermishandeling) en de andere ouder daar mee jarenlang te blijven belasten (partnergeweld) en nimmer tot oplossingen te komen.

Met deze aanpak wordt een ouder die het kind wenst te beschermen én het kind in de patstelling gezet met behulp van de paradox: Kind en ouder in de Knel!

 1. Alles wat de gezonde ouder aangeeft over wat de kinderen meemaken of over het gedrag van de andere ouder wordt genormeerd als zijnde dat deze ouder in strijd is met de andere ouder (slechte ouder)
 2. Zegt de ouder niets, dan laat deze ouder het kind in de steek en wordt het kind niet geholpen (onverantwoordelijke ouder)
 3. Geeft het kind iets aan over wat het meemaakt met de andere ouder wordt dit aangemerkt als dat de gezonde ouder de kinderen opzet tegen de andere ouder (slechte ouder) en is het voor het kind onveilig iets over het misbruik aan te geven.

Met de aanname dat er een wederzijdse strijd is tussen beide ouders wordt dan verondersteld dat het kind het goed heeft bij beide ouders en de ouder die het kind wenst te beschermen tegen misbruik gemaand te vertrouwen op het ouderschap van de andere ouder en wat betreft de omgang naar de andere ouder toe te bewegen! Het is voor een mishandelende ouder functioneel de ouder te blijven belasten en de kinderen in te blijven zetten, omdat daarmee een illusie van wederzijdse strijd de gezonde ouder verder onder druk zet en zonder begrenzing de misbruikende ouder zich als perfecte ouder kan blijven profileren! Anno 2017 leidt aanhoudende strijd tussen ouders veelal tot een 50% zorgregeling (wellicht in de veronderstelling dat als het kind 'wordt verdeeld' de strijd tussen ouders zal stoppen?). Bij aanhoudende illusie van strijd wordt tevens uithuisplaatsing als dreiging ingezet om een ouder te laten voldoen.

De huidige aanpak geeft voedingsbodem aan ouderverstoting en toenemende complexiteit van scheiding. De voor het kind veilige ouder zonder steun in de eigen regie wordt bij voortduring ontkracht en begrensd en de voor het kind zonder steun in de eigen regie onveilige ouder wordt vergaand ondersteund en.gestimuleerd het onwenselijk gedrag voort te zetten en dit ook na scheiding. Neutraal Ouderschap wordt jaarlijks door ca. 300 ouders met gemiddeld 2 tot 3 kinderen benaderd voor ondersteuning, omdat in jarenlange procedures en hulpverlening kinderen van zichzelf worden vervreemd en aan de ouder worden ontvreemd en zij desalniettemin gedwongen blijven zonder enige erkenning van hun problematiek in gesprek te gaan met een misbruikende ouder. Het leed van kind en ouder is ondraaglijk!

Neutraal Ouderschap pleit voor toepassing van het Protocol Vroegsignalering© en op grond daar van een keuze van beleid en consequente interdisciplinaire samenwerking met behulp van het kader Neutraal Ouderschap© ten behoeve van de bescherming van het kind!